Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
14.06.2017 10:55 - Предложения на СФС към МТ
Автор: sindfeds Категория: Други   
Прочетен: 473 Коментари: 0 Гласове:
0


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
 ОТНОСНО:   Разработване и приемане на Програма за управление за четиригодишния мандат на Правителството на Р България.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МОСКОВСКИ,

Във връзка с предстоящото приемане на Програмата за управление за четиригодишния мандат на Правителството на Р България, Синдикална федерация на съобщенията /Федерацията/ предлага на Вашето внимание свои предложения, които да бъдат включени при разработването й. Предвид, че Федерацията обединява като синдикални членове общо около 80% от работещите в „Български пощи“ ЕАД, настоящите  предложения касаят стабилизирането и бъдещото развитие на Дружеството.

Пощенският сектор е известен като един от най-традиционните сектори на икономиката и пряк измерител в миналото за икономически растеж с нарастване обема на разменени пощенски пратки. Неговата устойчивост дълго време е гарантирана чрез приноса на държавния пощенски оператор. През последните десет години, вследствие на либерализацията  на пазара в страните от ЕС и световната тенденция за бурно развитие на електронните услуги, пред пощенските оператори като цяло са налице по-малко възможности за осигуряване на устойчиво пазарно присъствие по традиционния начин. За да се осигури устойчивото пазарно присъствие на  „Български пощи” ЕАД като пощенски оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, следва да се предприемат мерки на държавно ниво за оздравяване на дружеството.

Ускорената модернизация на пощенския сектор със собствени средства не е по силите на „Български пощи” ЕАД и без подкрепа на държавата, предоставянето на висококачествени пощенски услуги ще продължи да изостава.

Имайки предвид това, състоянието и проблемите на „БП“ ЕАД, Синдикалната федерация по съобщенията, прави предложенията на базата на:

1. Стратегията за развитието на „БП“ ЕАД за периода 2015-20120 г.

2. Програмата  за развитие на СФС /2017-2022/, с която на практика Федерацията  ще осъществява политиката си на активен социален партньор на ръководството на „Български пощи“ ЕАД.

3. Споразумението между Съвета на директорите на „БП“ ЕАД и Синдикатите от 23.12.2016 г.

4. Опита на европейските пощенски администрации и техните синдикати в процеса не реформирането им, като Дойчепост и синдиката им „Верди“, унгарските пощи и техните синдикати.
      В контекста на горното и предвид че „Български пощи“ ЕАД е еднолично акционерно дружество със сто процента държавно участие в капитала, както и че правата и задълженията като едноличен собственик на капитала се упражняват от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за предстоящия четиригодишен мандат на правителството бихме могли да очертаем четири основни приоритета, касаещи Дружеството:

   -          Финансово стабилизиране на „Български пощи“ ЕАД;

-          Технологично, информационно и продуктово обновление;

-          Реформа в организационно-управленската структура на цялата система    на „БП“ЕАД;

-          Ежегоден ръст на работната заплата в Дружеството;

 

 

I.          ФИНАНСОВО СТАБИЛИЗИРАНЕ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

 

      Наред с всички мерки, които се предприемат и предстои да бъдат предприети от оперативното ръководство на „Български пощи” ЕАД, е необходимо и провеждане на държавна политика по заздравяването и стабилизирането на финансовото състояние на Дружеството.

      Министерският съвет и министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията осъществяват държавното управление в областта на пощенските услуги - формират политиката и осъществяват нейното провеждане, поради което разполагат със законови лостове и механизми, които да бъдат използвани с цел подобряване състоянието на „Български пощи” ЕАД като дружество изцяло собственост на държавата.

      Конкретните ни предложения са в посока осигуряване на средства за инвестиции за стабилизирането и развитието на „Български пощи” ЕАД чрез средства от държавния бюджет или привличане на международни или национални партньори.

1.Провеждане на политика в посока изменение на Закона на обществените поръчки за включване услугата „Извършване на универсална и неуниверсални пощенски услуги“, предоставяна от задължения пощенски оператор, в изключенията приложими за публични възложители – чл.14 от ЗОП. По този начин ще бъде повишен значително обема пратки, ще бъде повишен оборота и индиректно ще се осигурят средства от държавния бюджет. 

2. Ускоряване на процеса по приемане на новата Методика за изчисляване на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга и гарантиране на своевременното изплащане на пълния размер на определената компенсация от държавния бюджет.

3. Провеждане на политика в посока гарантиране на спазването на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и продължаване изплащането на пенсиите да се извършва чрез пощенските офиси на задължения оператор.

4.  Включване на пощенския сектор сред инвестиционните приоритети  на Оперативна програма  „Транспорт  и транспортна инфраструктура”. „Български пощи” като национален пощенски оператор, който изпълнява услуги от общ икономически и социален интерес, да бъде определен за директен бенефициент по програма”Транспорт и транспортна инфраструктура”. Компромисен вариант би било включването на пощенския сектор като целева група в инвестиционните приоритети на програмата.

5. Провеждане на политика към лицензиране на „Български пощи” ЕАД като финансова институция, с цел развитие на пощенските финансови услуги – традиционните пощенските записи, както и актуални други финансови услуги, предоставяни чрез националната пощенска инфраструктура, а именно изплащане на пенсии, данъци, такси, глоби, неустойки и др. Те са едни от най-перспективните средства за осигуряване финансовата жизнеспособност на основния пощенски оператор, което и ще увеличи дейностите по парични разплащания и ще стъпи на паричния пазар като реален конкурент.

 Предложените мерки предвиждат подпомагане на дружеството за справяне с кризата, пред  която е изправена, и запълване на мрежовия капацитет и увеличаване на реализирания оборот.

 

II.      ТЕХНОЛОГИЧНО, ИНФОРМАЦИОННО И ПРОДУКТОВО ОБНОВЛЕНИЕ

 

     С реализирането на предложените мерки относно финансовото стабилизиране на Дружеството, като естествено продължение е и осъществяването на технологичното, информационно и продуктово обновление.

      Всички пощенски администрации в ЕС започнаха своето преструктуриране с извършване на технологична и информационна реформа и след това направиха необходимите промени в управленските си структури. Такава е и логиката на нашите предложения и конкретно:

      1.Технологично преустройство. То трябва да стане един постоянен процес на адаптация към променящите се технологии и внедряващите се нови услуги.

      2.Универсалната пощенска услуга е услуга на гише и внедряването на интегрираното гише не бива повече да се протака.

      3.Мобилна поща

      4.Фрайчайнзинг гишета – отдавна силно развита форма на предлагане на пощенските услуги в ЕС, паралелно със съществуващите ПС. С тази форма на обслужване значително се намаляват пощенските разходи.

    5.Електронните услуги и тяхното по-широко внедряване. Световната практика показва, че новите технологии са стартово условие за успешна структурна реформа. Те пренареждат звената за управление и контрол на технологичния процес. Правят излишни някои звена и пренареждат цялата управленска схема.

            Предложенията ни до тук са свързани с преустройството и обновлението на „БП“ ЕАД до края на 2017 и началото на 2018 г.

       Но в един по-дългосрочен план „БП“ ЕАД трябва да премине към преструктуриране на предметен/продуктов/ принцип. Това означава да бъдат създадени нови структурни звена, така както е във всички пощенски оператори в Европа. Там са обособени специализирани предприятия за колети, за международни услуги, за куриерски услуги и др. Всяко едно от тях е в състава на Държавния пощенски оператор със 100% държавна собственост и с национален обхват. Работи с останалите специализирани предприятия на държавен принцип и в същото време гарантира интереса на основния оператор.

        В контекста на казаното по-горе, като естествено продължение е и предоставянето на съвременни, качествени и разнообразни пощенски услуги и ориентирано към потребителите обслужване. Именно интензивната промяна в пощенския сектор и развитието на информационните технологии налага промяна в портфолиото на предлаганите услуги от страна на Дружеството, включително и осигуряване на достъп на потребителите чрез пощенските мрежи до услугите на информационното общество. Дружеството има предимството пред другите пощенски оператори с изградена пощенска мрежа и в труднодостъпните райони, като това предимство може да бъде използвано и за предоставяне на достъп до нови електронни съобщителни услуги.

        III.РЕФОРМА В ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКАТА СТРУКТУРА НА ЦЯЛАТА СИСТЕМА НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

            Досега през последните няколко години проблемите и приоритетите свързани с реформата се свеждаха само и единствено до нивото на управленската структура – напълно погрешно!

     Силна централизация в управлението на системата чрез непрекъснато увеличаване на управленските звена и кадри в ЦУ на Дружеството. Това обезличава мястото и ролята на Регионалните управления и най-вече на техните звена – Областните пощенски станции. Коя е основната структурна единица на „Български пощи“ ЕАД и какъв статут има тя?

            Ето защо, основната причина за състоянието на Дружеството е неефективния начин на неговото управление.

      Необходими са оптимални промени в организационно-управленската структура на „БП“ ЕАД по подобие на Полша, Унгария, Чехия и други страни на ЕС.

         Те трябва да се извършват и да следват технологичните промени, а не да изпреварват производственото преструкториране, защото трябва да са производни на тях. Организационно-управленските структури, задължително трябва да зависят от технологичните и финансовите връзки между отделните звена на системата. Техният брой трябва да бъде максимално опростен и намален, така, че същите да изградят помежду си връзки, комуникации, стил и методи на работа, чрез които да се осъществява дейността с най-малко време и ресурси.

              IV.ЕЖЕГОДЕН РЪСТ НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В ДРУЖЕСТВОТО, КОЙТО ДА ОСИГУРЯВА БРУТЕН РАЗМЕР НА ТРУДОВОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НЕ ПО-МАЛЪК ОТ РАЗМЕРА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В СТРАНАТА ЗА СЪОТВЕТНАТА ГОДИНА.

              С размера на реалните си доходи пощенци остават „работещите бедни“ и до края на тази година.

              В Стратегията на БП ЕАД 2015-2020 г. една от основните цели е определена така:“Служителите – ключов ресурс за развитието на Дружеството“.

              Как това да стане с работна заплата близо два пъти по ниска от средната брутна заплата?

              В момента средната брутна заплата за БП е 670 лв при 1112 лв са страната.

              ИЗВАЖДАНЕ НА КОНЦЕСИЯТА НА ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ ОТ ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ.

              Никъде в цивилизования свят и в Европа, и в САЩ пощенските услуги не са заплашени от каквито и да са форма на концеси и на практика – такива процеси няма.

              Направените предложения имат индикативен характер и не са изчерпателни, но към  настоящия момент са основополагащи за стабилизирането и развитието на „Български пощи” ЕАД.

        Видно от текущото състояние на дружеството е, че без намесата и подкрепата на своя принципал, то не може да се справи с предизвикателствата на либерализирания пощенски пазар и конкуренцията, която не винаги е лоялна от страна на другите пощенски оператори. Това са значими, крупни промени в цялата система на „Български  пощи“ ЕАД и с тяхното осъществяване ще започне крайно необходимото преустройство и обновление на Държавния пощенски оператор.

     В заключение, Синдикална федерация на съобщенията и нейният екип заявява своето желание и готовност да обедини усилията си с държавата за модернизиране и укрепване на „Български пощи” ЕАД и Дружеството да стане желан партньор и работодател. В бъдеще ще продължим съвместната си работа с оперативното ръководство на Дружеството, като се надяваме на подкрепа на на правителството в предстоящия нов четиригодишен мандат.

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:....................................

                                                                              / ИНЖ. ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ/
Гласувай:
0
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: sindfeds
Категория: Други
Прочетен: 999817
Постинги: 122
Коментари: 620
Гласове: 96
Календар
«  Юни, 2018  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930